Aktuality

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

25. 04. 2023

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v

Základní škole a Mateřské škole Štarnov, okres Olomouc, p. o.

 

Zástupce ředitele školy rozhodl v souladu s § 34 a ust. § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Štarnov ve školním roce 2023/2024 uchazečům s tímto registračním číslem:

 

Seznam uchazečů:

 

Registrační číslo

uchazeče

Výsledek řízení

P-ZŠ-02/20

 

přijat/a

P-ZŠ-03/20

 

přijat/a

P-ZŠ-05/20

 

přijat/a

P-ZŠ-06/20

 

přijat/a

P-ZŠ-07/20

 

přijat/a

P-ZŠ-08/20

 

přijat/a

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 25.4.2023 na veřejně přístupném místě v budově Mateřské školy Štarnov. Dále bylo také zveřejněno dne 25.4.2023 na webových stránkách školy.

 

O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákonač. 500/2024 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které se stane součástí každého spisu dítěte.

 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o vydání jeho stejnopisu. Dle zákona č. 500/2024 Sb., správní řád, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti tomuto nelze podat odvolání.

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Jana Harnay v.r.

                                                                                              zástupce ředitele školy