Aktuality

Školní psycholog

21. 04. 2023

INFORMACE O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NA ŠKOLE Vážení rodiče, v naší škole působí školní psycholog. Vykonává samostatnou poradenskou činnost, která není přímou vzdělávací činností školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Školní psycholog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují psychologickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. V rámci metodické pomoci pedagogům se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte a pro snížení školní neúspěšnosti. Za tímto účelem realizuje konzultace a metodická setkání s pedagogy, může být též přítomen ve vyučovacích hodinách. Nedílnou součástí práce školního psychologa je i individuální podpora konkrétním žákům, v takovém případě se služba realizuje vždy s písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce. O konzultaci se školním psychologem mohou požádat i rodiče. Kontakt: Karolína Petřeková e-mail: skola.starnov@seznam.cz, do předmětu uveďte školní psycholog